องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โทรศัพท์
0-2649-5000 จันทร์ – ศุกร์, 9:00-16:00 น.
Email : soswufamily@gmail.com

ฝั่งประสานมิตร
อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกแดง)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ฝั่งองครักษ์
อาคารกิจกรรมนิสิต (ตึกใหม่)
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์
107 หมู่ที่ 6 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง16 อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 2612