คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

การพัฒนาประเทศไทยที่ผ่านมานั้นเป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ไม่สมดุล และส่งผลให้สังคมมีภูมิคุ้มกันลดลง เพื่อให้การพัฒนาประเทศด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรสู่ความสมดุลอย่างยั่งยืนจึงจำเป็นอย่างยิ่งและถูกกำหนดในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 พ.ศ. 2550-2554 โดยเฉพาะเพื่อรองรับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกที่รวดเร็วและรุนแรง ทั้งในด้านการเปิดการค้าเสรี การกีดกันการค้าด้วยมาตรการภาษีและมิใช่ภาษี กระแส     โลกาภิวัตน์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ปัญหาวิกฤติเศษฐกิจ วิกฤติทรัพยากร สิ่งแวดล้อม และพลังงาน

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒตระหนักถึงความสำคัญดังกล่าว จึงจัดตั้ง “คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร” ขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทร วิโรฒ ครั้งที่ 5/2552 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 เพื่อสร้างบุคลากรที่จำเป็นต่อการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร ที่มีความรู้ทางวิชาการ รู้จักแสวงหาความรู้ตลอดเวลา สามารถนำความรู้มาปรับใช้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้าง “เทคโนโลยี”ที่เหมาะสมกับตนเอง และมีคุณภาพปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ต่างๆ ได้ตลอดเวลา

สำหรับการดำเนินงานในระยะเริ่มต้น มีการโอนย้ายบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการบางส่วนจากภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์    มาสังกัดคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร และโอนย้ายหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เปิดสอนตั้งแต่ปี       พ.ศ. 2529 จากคณะวิทยาศาสตร์ มาเปิดที่คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยเปิดรับนิสิตสาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ ในปีการศึกษา 2552 เป็นปีแรก จำนวน 64 คน

ทั้งนี้คณะ ฯ ยังมีแผนที่จะขยายสาขาวิชาเพิ่มเติม ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นไป โดยสาขาวิชาที่เพิ่มเติมจะมีลักษณะบูรณาการกับหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้ครอบคลุมการพัฒนาเทคโนโลยี และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรสำหรับท้องถิ่น วิสาหกิจชุมชน และอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้นดังนี้

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาตร์การอาหารและโภชนาการ

เป็นการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ และโภชนศาสตร์มาแปรรูปวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เสริมสร้างสุขภาพของ           ผู้บริโภคให้แข็งแรง และสามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นทางด้านอาหารให้เกิดคุณภาพที่เหมาะสม

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 

เป็นการนำความรู้ด้านวัสดุศาสตร์มาแปรรูปวัตถุดิบท้อง ถิ่นทางการเกษตรให้เป็นวัสดุที่มีมูลค่าเพิ่มและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม

3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร

เป็นการนำความรู้ด้านชีววิทยา จุลชีววิทยา พันธุศาสตร์ และด้านอื่นที่เกี่ยวข้องมาเปลี่ยนแปลงชีววัตถุจากผลผลิตการเกษตร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและ เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

เป้าหมายการดำเนินการของคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร

พัฒนาองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยความรู้ในระดับชาติไปสู่ระดับสากล ทั้งในการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการวิจัยทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชม ประเทศ และมนุษยชาติ

วิสัยทัศน์

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตรเพื่อความยั่งยืน

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิต และพัฒนากำลังคน ที่มีความรู้ในด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร มีทักษะในการทำงาน และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง มีกระบวนการคิดในการสร้างนวัตกรรม มีแนวคิด (mindset) และทักษะในการริเริ่มกิจการ (staartup process) และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ (entrepreneur skill) บนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อสังคม

2. ส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยเพื่อนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชา ความเชี่ยวชาญ และหน่วยงานทั้งในประเทศและนานาชาติ รวมทั้งความร่วมมือสร้างสรรค์กับภาคส่วนต่างๆ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

3. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการด้านผลิตภัณฑ์การเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการถ่ายทอดองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพให้แก่ชุมชน ภาคการผลิต เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและโอกาสในการแข่งขัน โดยมีเครือข่ายความร่วมมือทั้งในประเทศและนานาชาติ

4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดภูมิปัญญา และการพัฒนาที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความรับผิดชอบต่อชุมชน ประเทศ และมนุษยชาติ

5. มีการบริหารจัดการคณะอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 27167
เว็บไซต์ http://ai.swu.ac.th
facebook : Fanpage AI SWU
Smo AI
Twitter : –
Instagram : –