คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคมเพื่อสังคม หรือ Faculty of business administration for societyเป็นหน่วยงานที่เปิดสอนวิชาด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2516 โดยเป็นส่วนหนึ่งของวิชาการศึกษาทางธุรกิจภายใต้คณะสังคมศาสตร์และได้พัฒนาเรื่อยมา
ปัจจุบันจนยกระดับจากภาควิชาเป็นคณะในปี 2561
คณะเปิดสอนสาขาวิชาด้านธุรกิจทั้งระดับ ปริญญาตรี ปริญญาโท และการอบรมระยะสั้นหลายสาขาวิชาได้แก่

ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ 6 สาขาวิชาคือ
1.บัญชี
2.การตลาด
3.การเงิน
4.การท่องเที่ยวและการโรงแรม
5.ธุรกิจระหว่างประเทศ
6.ธุรกิจเพื่อสังคม

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ 2 สาขาวิชา
1.การจัดการ
2.การตลาด

และโครงการที่กำลังจะเปิดดำเนินการอีกเร็วๆนี้คือ
ปริญญาเอกสาขาการตลาดและการจัดการ
บริหารธุรกิจนานาชาติ

และจัดให้มีการอบรมระยะสั้นต่างๆเพื่อตอบสนองและพัฒนาความรู้ของประชาชนและชุมชนต่างๆเช่น
การอบรมการเป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคม
การอบรมทางการบัญชี การเงินสำหรับผู้ประกอบการ
การอบรมการประกอบกิจการห้องพักและโรงแรม
การอบรมการวิจัยทางการตลาด

คณะตั้งอยู่ในพื้นที่อโศกซึ่งเป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจของประเทศสามารถเดินทางมาได้สะดวกทั้งทางรถไฟฟ้าทุกประเภท เรือคลองแสนแสบ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11725
เว็บไซต์ https://bas.swu.ac.th
facebook : คณะบริหารธุรกิจฯ มศว
สโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม มศว
Twitter : @SWU_SMOBAS
Instagram : @swu_smobas