ความพยายามในการขับเคลื่อนเรื่องการปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหนในสังคมไทย กล่าวได้ว่ามีความเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมไทยมาตลอด โดยการเปลี่ยนแปลง ทางสังคม ต่างก็ตั้งความมุ่งหวังเอาไว้ว่า การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ การเปลี่ยนแปลง คนหรือพัฒนาคนโดยผ่านกระบวนการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบจะเป็นฐานของการปฏิรูปสังคม แก้ปัญหาวิกฤติความเหลื่อมล้ำ สู่การพัฒนาประเทศชาติ ที่สมดุลและยั่งยืน
 
แต่เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงทางสังคมในแต่ละครั้ง โดยเฉพาะความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง ที่มีเงื่อนไขจากภายในและภายนอกประเทศ ทำให้กระบวนการปฏิรูปทุกภาคส่วนของสังคม อำนวย ประโยชน์ให้กับกลุ่มคนที่จำกัด จนส่งผลทำให้เกิดการพัฒนาเฉพาะภาคส่วนที่ไม่สมดุลและนำไปสู่การเกิด วิกฤติในสังคมไทยอย่างเชื่อมโยง ปัญหาความยากจน ปัญหาการแย่งชิงทรัพยากรด้านพลังงานที่กลายเป็นสินค้ายุทธปัจจัย ปัญหาการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งป่าไม้ ดิน น้ำ อากาศ จนเกิดภาวะวิกฤติโลก ร้อน วิกฤติอาหาร วิกฤติทางด้านภัยพิบัติ ตลอดจนวิกฤติด้านเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ได้ส่งผลทำให้ กลายเป็นเงื่อนไขที่ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตามมาอย่างต่อเนื่อง 

ท่ามกลางภาวะที่เกิดขึ้น การปฏิรูปการศึกษา การปฏิรูปการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาคนก็ยังเป็น ประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในเชิงวิพากษ์อย่างเข้มข้น จนถึงขั้นมีการสรุปว่า การไม่ประสบกับ ความสำเร็จของการพัฒนาสังคมประเทศชาติ ส่วนสำคัญส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะการปฏิรูปการศึกษา ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนอย่างแท้จริง หรือหากมีการปฏิรูปการศึกษาก็เป็นเพียงการปฏิรูป รูปแบบหรือปฏิรูปเทคนิคเท่านั้น โดยไม่เน้นหรือให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการศึกษาในระดับปรัชญา ระดับโครงสร้าง ระดับกระบวนทัศน์ หรือระดับฐานคิดเพื่อให้เท่าทันต่อความเปลี่ยนแปลงที่สอดคล้อง กับสังคมไทยและสังคมโลกแต่อย่างใด 

อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางวิกฤติปัญหาจากทุกภาคส่วนของสังคมที่กล่าวมา ได้เกิดขึ้นพร้อมกับ ความพยายามในการเสนอทางออกในหลาย ๆ พื้นที่ขององค์ความรู้ จนเกิดองค์ความรู้แบบแพทย์ ทางเลือก เศรษฐกิจทางเลือก เกษตรทางเลือก การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การผลิตพลังงานทดแทน และการศึกษาทางเลือกฯลฯ เหล่านี้ แม้ในทางลึกของทุกๆทางเลือก ทุก ๆอนุรักษ์ ทุกๆยั่งยืน จะมี ทั้งความเหมือนและความต่างจนเป็นความหลากหลายที่มิได้มีสูตรเฉพาะตายตัว แต่ประเด็นหลักที่เป็น ประเด็นร่วมก็คือ ไม่เห็นด้วยกับแนวทางการพัฒนาของระบบโลก หรือทุนนิยมโลกาภิวัตน์ที่เอารัดเอา เปรียบประเทศกำลังพัฒนาหรือด้อยพัฒนาด้วยกระบวนการลัทธิล่าอาณานิคมแผนใหม่ รวมทั้งไม่เห็น ด้วยกับผู้กุมอำนาจรัฐของสังคมไทย ที่อาศัยระบบโลกและแนวคิดการพัฒนาสังคมไทยที่ยึดถือวิถีการ พัฒนาแบบตะวันตกเป็นตัวตั้ง 

ท่ามกลางการนำเสนอแนวคิดทางเลือกใหม่ๆ ของหลาย ๆ พื้นที่องค์ความรู้ ปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงได้กลายเป็นแนวความคิดทางเลือกหนึ่ง ที่ส่งผลทำให้หลายภาคส่วนของสังคมไทยเกิด การหวนกลับมาศึกษาแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ อย่างจริงจังมากขึ้น จนมีข้อสรุป เบื้องต้นว่า เป็นเวลากว่า 6 ทศวรรษแล้ว ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้พระราชทานโครงการ ในพระราชดำริกว่า 3,000 โครงการ แก่พสกนิกรปวงชนชาวไทย โดยยึดหลักการทรงงานที่ถือผลประโยชน์ ของประชาชน ภูมิสังคม การพึ่งตนเองเป็นฐานรากที่สำคัญ นอกจากนั้นยังทรงเน้นย้ำเรื่องของการ พัฒนาศักยภาพของคนในทุกมิติ การพัฒนาแบบองค์รวมและการพัฒนาแบบบูรณาการ การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน (เช่น การใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติภายใต้โครงการปลูกป่า 3 อย่าง แต่ได้ประโยชน์ 4 อย่าง ฯลฯ) 

ที่สำคัญ พระราชดำรัสของพระองค์นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2517 เป็นต้นมา พระองค์ทรงเน้น ย้ำหลักการพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอด กระทั่งเมื่อเกิดวิกฤติเศรษฐกิจอย่าง รุนแรงในปีพุทธศักราช 2540 จึงมีการนำแนวพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ เพื่อการ พัฒนาประเทศ โดยต่อมาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้มีการ กำหนดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไว้เป็นแนวปฏิบัติเพื่อการพัฒนาและบริหารประเทศอย่างชัดเจน 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เห็นคุณค่าและความสำคัญปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ แนวคิดและปรัชญาอื่นที่นำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน รวมทั้งเพื่อให้ภารกิจการบริการวิชาการแก่สังคม เป็นรูปธรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยจึงขยายผลของหลักคิดดังกล่าวไปสู่การสร้างกระบวนการความร่วมมือ แบบภาคีเครือข่ายหรือเบญจภาคี โดยเริ่มโครงการโพธิวิชชาลัยที่จังหวัดสระแก้ว อันประกอบด้วย ภาคี ภาควิชาการ ภาคีภาคราชการและความมั่นคง ภาคีภาคเอกชน ภาคีภาคประชาสังคมและสื่อ ภาคีภาค ประชาชน ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพลังงานทดแทนและป่าต้นน้ำ จังหวัดสระแก้วขึ้นเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2550 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้ว โดยความร่วมมือประการ หนึ่งก็คือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จังหวัดสระแก้วขึ้น

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม

วิสัยทัศน์  องค์กรต้นแบบแห่งการสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและบริการวิชาการ บนฐานคิดภูมิสังคม-วัฒนธรรมร่วมกับเครือข่ายชุมชน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พันธกิจ สร้างเครือข่ายชุมชนเพื่อจัดการศึกษาและบริการวิชาการ บนความหลากหลายทางสังคม-วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อ

ค่านิยม บูรณาการเพื่อความงอกงามทางปัญญา สู่การพึ่งตนเอง

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 21028
เว็บไซต์ http://bodhi.swu.ac.th
facebook : วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว – Bodhivijjalaya College, SWU-Sakaeo
Twitter : @BODHISWU
Instagram : @bodhi.swu