วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (College of Creative Industry – CCI) มุ่งมั่นเป็นองค์กรชั้นนำแห่งการเรียนรู้ที่มีการหลอมรวมศาสตร์และศิลป์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สร้างคุณค่าผ่านนวัตกรรมทางความคิดและผลิตภัณฑ์สู่อุตสาหกรรม สร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ให้เป็นที่ประจักษ์ระดับสากล CCI เน้นการพัฒนาบุคคลากรที่มีการผสมผสานศาสตร์ด้านแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ ศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และความเป็นผู้ประกอบการ ที่มีทักษะกระบวนการคิดและสามารถสร้างคุณค่าจากงานวิจัย สู่งานสร้างสรรค์เชิงพาณิชย์ พร้อมร่วมถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้มีการเติบโตในอุตสาหกรรมร่วมกันอย่างยั่งยืน

CCI มุ่งสร้างบุคลากรหัวใจนักบริหารธุรกิจสร้างสรรค์ให้มีคุณภาพ เป็นรูปธรรม และยั่งยืน ผ่าน 3 หลักสูตรที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมระดับโลกในการพัฒนาและทำรายได้ให้แก่ประเทศไทย นั่นคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ แฟชั่น และของตกแต่งบ้าน ผ่านการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะ นวัตกรรมวิทยาศาสตร์ และการบริหารธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์การเรียนรู้ในสิ่งแวดล้อมงานบริหารธุรกิจสร้างสรรค์จริงจากพันธมิตรกว่า 100 องค์กร รวมถึงสร้างโอกาสในการเข้าร่วมทำงานใน International Trade Fair ต่างๆ

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ขับเคลื่อนองค์ความรู้ที่เหนือกว่าชั้นแนวหน้าอย่างไม่หยุดยั้งเพื่ออุตสาหกรรมสร้างสรรค์

พันธกิจ
1. ผลิตผู้ประกอบการใหม่ที่พัฒนานวัตกรรม
2. สร้างนวัตกรรมงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ถ่ายทอดความสู่ชุมชนนำไป สู่อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
3. ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมและงานวิจัย

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-258-5686
เว็บไซต์ https://cci.swu.ac.th
facebook : College of Creative Industry SWU
: สโมสรนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
Twitter : @CCI_smo
Instagram : @cci_smo