วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม (College of Social Communication Innovation) ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 7 กรกฏาคม พ.ศ. 2549 ด้วยเจตนารมณ์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จะขยายบทบาทการสร้างดุลยภาพในด้านการสื่อสาร ตลอดจนการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่สามารถควบคุมและเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสื่อสารที่มีบทบาทต่อสังคม

ทั้งนี้โดยอาศัยมิติการบูรณาการศาสตร์ด้านการสื่อสาร คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี การจัดการเชิงธุรกิจ ศิลปะการออกแบบ และความสามารถทางด้านภาษาเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างมิติองค์ความรู้ที่ทันสำหรับยุคสมัยมากยิ่งขึ้น โดยเหตุที่เชื่อว่าหากสามารถสร้างสมดุลและบูรณาการให้เกิดขึ้นได้แล้ว จะสามารถพัฒนาสื่อและเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ประโยชน์แก่สังคมอย่างกว้างขวาง การสอนสองภาษาคือภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ย่อมส่งผลให้นิสิตทางด้านนี้เรียนรู้และติดต่อสื่อสารได้กว้างและหลากหลายในกระแสโลกาภิวัตน์

ในวันที่ 7 กรกฏาคม 2549 สภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวาระของอธิการบดี ศาสตราจารย์ ดร. วิรุณ ตั้งเจริญ มีมติเห็นชอบให้วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม เป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัย มีฐานะ เทียบเท่ากับคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ในการนี้ได้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ เป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มีหลักสูตรปริญญาตรี 3 หลักสูตร กล่าวคือ ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขานวัตกรรมสื่อสารสังคม ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล และศิลปศาสตรืบัณฑิต สาขานวัตกรรมการสื่อสาร มีหลักสูตรระดับบัณพิตศึกษา 2 หลักสุตร คือ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ และศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการออกแบบเพื่อธุรกิจ ปัจจุบันมีนิสิตจำนวนกว่า 1,500 คน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยในด้านสื่อและนวัตกรรมสื่อสารที่ตระหนักในคุณธรรมและสังคม

พันธกิจ (Mission)
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างงานวิชาการ งานวิจัยและงานสร้างสรรค์มุ่งสู่สากล บริการวิชาการแก่ชุมชน โดยคำนึงถึงคุณภาพ ตระหนักในคุณธรรมและสังคม บริหารจัดการภายใต้การจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11275
เว็บไซต์ http://cosci.swu.ac.th
facebook : COSCI SWU
สโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรมสสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : @CosciSWU
Instagram : @cosciswu