คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นคณะทันตแพทยศาสตร์ลำดับที่ 6 ของประเทศไทย ผ่านการรับรองหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจากทันตแพทยสภาแล้ว

ปณิธาน

มุ่งผลิตและพัฒนาทันตบุคลากร ที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม เป็นสถาบันบริการสังคมและวิจัย เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีวิสัยทัศน์ว่าคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันชั้นนำแห่งการเรียนรู้ วิจัยและบริการสังคม บนพื้นฐานจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ จากจุดก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการเรียนการสอนหลักสูตรทันตแพทย ศาสตรบัณฑิต โดยคณาจารย์ประจำและคณาจารย์พิเศษจากหน่วยงานของรัฐและเอกชน โดยนิสิตรุ่นแรกของคณะ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2543 และเข้ารับราชการในหน่วยงานของรัฐตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ ปัจจุบัน มีทันตแพทยศาสตรบัณฑิตจบการศึกษาจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นจำนวน 18 รุ่น นอกจากนี้ยังได้มีการเปิดการสอนหลักสูตรระดับหลังปริญญา ในสาขาต่างๆ ดังนี้

  • หลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก
  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
  • หลักสูตรวิทยาศารสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

          ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้ทันตแพทย์ได้มีโอกาสศึกษาเพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถต่อตนเอง และยังได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งเป็นหลักสูตร 1 ปี ปัจจุบันมีนิสิตผู้ช่วยทันตแพทย์ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว 21 รุ่น การดำเนินการเรียนการสอน ณ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ นั้นนอกจากจะเน้นหนักในด้านเนื้อหาวิชาการแล้ว ทางคณะยังได้เน้นเรื่องคุณธรรมจริยธรรม การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม การสนใจต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และการทำงานเป็นหมู่คณะ เพื่อให้นิสิตจบเป็นบัณฑิต ที่พรั่งพร้อมไปด้วยความรู้และคุณธรรม นอกจากนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ยังให้บริการวิชาการโดยมีการให้การบริการทันตกรรมแก่ประชาชน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นประจำ เช่น งานวันทันตสาธารณสุขของทุกปี โครงการทันตกรรมผู้ด้อยโอกาสในวโรกาสเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุครบ 72 พรรษา และการเข้าร่วมในโครงการหน่วยทันตกรรมพระราขทาน โดย หน่วยทันตกรรมพระราชทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนี้ได้ออกให้การบริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และให้ทันตสุขศึกษาแก่ประชาชนที่ยากไร้ในเขตจังหวัดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา คณะฯ ได้ร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ได้แก่ มูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์ หน่วยทันตกรรมพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทันตแพทยสมาคม องค์กรผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย ทันตแพทยสภา ชมรมวิชาชีพทุกสาขา ทั้งในและต่างประเทศเพื่อมีส่วนร่วมในการพัฒนาวิชาชีพและสังคมและ เป็นการพัฒนาคณะให้เป็นสถาบันการศึกษาที่ได้มาตรฐานทั้งในด้านวิชาการและการบริการวิชาการสู่สังคมต่อไป

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 15237
เว็บไซต์ http://dent.swu.ac.th
facebook : คณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : –
Instagram : –