คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ก่อตั้งขึ้นตามโครงการพัฒนามหาวิทยาลัย ศูนย์องครักษ์ จังหวัดนครนายก ในปี พ.ศ. 2531 ในนาม “โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด” เพื่อผลิตบัณฑิตสาขากายภาพบำบัด โดยเปิดรับนิสิตกายภาพบำบัดรุ่นที่ 1 ในปี พ.ศ. 2536 ซึ่งจัดว่าเป็นสถาบันการศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อผลิตนักกายภาพบำบัดเป็นลำดับที่ 5 ในประเทศไทย ต่อมาเพื่อให้การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยครอบคลุมสาขาอื่นๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้ป่วยและประชาชน โครงการจัดตั้งคณะกายภาพบำบัด จึงปรับชื่อเป็น “คณะสหเวชศาสตร์” ในปี พ.ศ. 2553 และเปิดหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพเพื่อเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการส่งเสริมสุขภาพ รวมทั้งได้เปิดหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชากายภาพบำบัดเพิ่มเติม ต่อมาในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะสหเวชศาสตร์ เป็น คณะกายภาพบำบัด เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการจัดการศึกษา โดยให้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นองค์กรต้นแบบที่ผสานศาสตร์ องค์ความรู้ นวัตกรรม ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพเพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

ค่านิยมองค์กร (Core Values)
– มุ่งมั่น (Perseverance)
– สามัคคี (Teamwork)
– จิตอารี (Hospitality)
– คล่องตัว (Agility)
-มีความเป็นสากล (Internationalization)

พันธกิจ (Mission)
พันธกิจที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
– ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพตามมาตรฐานสากล สามารถผสานศาสตร์ระหว่างกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ สร้างสรรค์นวัตกรรม ใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ และมีทักษะการสื่อสารสุขภาพ เพื่อสุขภาวะผู้สูงอายุ

พันธกิจที่ 2 : การวิจัย
– สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพในระดับชาติและนานาชาติ บูรณาการองค์ความรู้และศาสตร์กายภาพบำบัด และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อการพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ 3 : บริการวิชาการ
– ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ให้บริการวิชาการแก่สังคม โดยผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาสุขภาวะ และรองรับสังคมผู้สูงอายุ

พันธกิจที่ 4 : คลินิกกายภาพบำบัด
– พัฒนาต้นแบบคลินิกกายภาพบำบัด ที่มีการผสานศาสตร์ด้านกายภาพบำบัดและการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อสนับสนุนการให้บริการแก่ประชาชน

พันธกิจที่ 5 : การบริหารจัดการ
– เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการและขีดความสามารถของบุคลากร สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคณะสู่องค์กรต้นแบบบนพื้นฐานของหลักธรรมมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11725
เว็บไซต์ : http://healthsci.swu.ac.th
facebook : คณะกายภาพบำบัด มศว
สโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : –
Instagram : @smopt.swu