คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นสถาบันการศึกษาพยาบาล จัดตั้งขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  และช่วยสนับสนุนการผลิตพยาบาล  เพื่อตอบสนองความต้องการของประ เทศชาติ มีประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งดังนี้

แผนการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยา ลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้กำหนดไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534    โดยเป็นโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ ภายใต้ความรับ ผิดชอบของสำนักงานอธิการบดี ต่อมาเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม  พ.ศ. 2536  มหาวิทยาลัยฯ  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ 1 ชุด เพื่อดำเนินการ จัดทำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้นำโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย แต่ไม่ได้รับการอนุมัติ และโครงการจัดตั้ง  คณะพยาบาลศาสตร์ไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7   (พ.ศ. 2535- 2539)

วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2538  มหาวิทยาลัยฯได้โอนความรับผิดชอบโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์จากสำนักงานอธิการบดี  ไปอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เป็นโครงการภาควิชาพยาบาลศาสตร์ ในสังกัดคณะแพทยศาสตร์  โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อจัดการศึกษาสาขาพยาบาลศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ประสานงานขอความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดลให้ รองศาส ตราจารย์ดร.ทัศนา บุญทอง ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล     ทำ หน้าที่ประธานโครงการจัด ตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ซึ่ง รองศาสตราจารย์ดร.ทัศนา  บุญทอง  ได้เสนอความเห็นว่าเพื่อให้การจัดการศึกษาวิชาชีพเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดตั้งสถาบันการศึกษาใหม่นี้น่าจะเป็น คณะวิชามากกว่าภาค วิชา ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นชอบในหลักการ และเพื่อให้การดำเนินการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เกิดขึ้น โดยทันต่อการเตรียมเปิดศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตามความประสงค์ของมหาวิทยาลัย  รองศาสตราจารย์  ดร. ทัศนา  บุญทอง  จึงได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นหนึ่งชุดโดยได้ใช้ทีมอาจารย์อาวุโสของคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นกรรมการทั้งหมด  และใช้คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถานที่ประชุมตลอดระยะเวลาของการเตรียมการจัดตั้ง โดยได้จัดทำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดทำงบประมาณการก่อสร้างอาคารซึ่งเสนอขอได้ทันในปีงบประมาณ 2540

วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2540  คณะกรรมการโครงการฯ เฉพาะกิจ  ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์  ดร.ทัศนา    บุญทอง เป็นประธาน ได้นำเสนอหลักสูตรและโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อนำเสนอต่อทบวง มหาวิทยาลัยพร้อมทั้งเสนอ ปรับแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษาระยะที่ 8ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยปรับโครงการ จัดตั้งภาควิชาพยาบาลศาสตร์ในคณะแพทยศาสตร์ เป็นโครง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และได้รับอนุมัติ ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในคราวประชุม ครั้งที่ 3/2540  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2540

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยรองศาสตราจารย์   ดร. สุมณฑา  พรหมบุญ อธิการบดีในขณะนั้น ได้มีคำสั่งแต่ง ตั้งคณะกรรมการ โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ชุดเดิมให้ทำหน้าที่บริหารโครงการจัดตั้ง คณะพยาบาลศาสตร์ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่  1225/2540 ลงวันที่  31  กรกฎาคม  2540

วันที่ 25 กันยายน 2540  มหาวิทยาลัยฯ  ได้นำหลักสูตรและโครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ เสนอต่อทบวงมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบในหลักการและให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ แต่เนื่องจากประเทศประ สบปัญหาภาวะวิกฤตทางเศรษฐ กิจ  รัฐบาลโดยมติคณะรัฐ มนตรี  ได้มีนโยบายชะลอการจัดตั้งหรือเพิ่มหน่วยงานใหม่ทั้ง หมดในแผน พัฒนาการศึกษาระดับ อุดมศึกษาระยะที่ 8 ไว้ก่อน

โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ จึงบริหารจัด การโครงการระดับคณะวิชา ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทวิโรฒ โดยแยกการบริหารจัดการออกจากคณะแพทยศาสตร์ เพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมและวางแผนในการเปิดรับนิสิต  โดยใช้สำนักงานชั่วคราวอยู่ที่อาคาร17 ชั้น 15 ห้อง 17-1521 และ 17-1522 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณแผ่นดินจำนวน  158  ล้านบาท  เพื่อก่อสร้างอาคารถาวรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์  การก่อสร้างอาคารได้เริ่มดำเนินการ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2540  ณ ตำบลองครักษ์  อำเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก  การก่อสร้างแล้วเสร็จในปลายปี พ.ศ. 2543  และดำเนินการเป็นอาคารที่ทำการคณะพยาบาลศาสตร์  ในปี พ.ศ.  2544  การจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ทุกชั้นปี  ณ อาคารคณะพยาบาลศาสตร์ องครักษ์ทั้งหมด ในปี  พ.ศ.  2545

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2541 ทบวง มหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ตามที่โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์เสนอและอนุมัติให้เปิดดำเนินการเรียนการสอนได้  และได้เสนอให้ กพ. พิจารณารับรองคุณวุฒิของผู้สำเร็จการศึกษา

วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต  โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 36 คน โดยระยะแรกนี้  สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1  และชั้นปีที่ 2 (ภาคการศึกษาต้น) การศึกษาในหมวดวิชาชีพทั่วไป และวิชาพื้นฐานวิชาชีพ จัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร  ส่วนวิชาในภาคการศึกษาปลาย ชั้นปีที่ 2  เป็นต้นไป  จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  องครักษ์

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.  2543  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้มีประกาศให้โครงการจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์ มีสถานภาพเป็นคณะวิชา โดยเป็นส่วนงานในกำกับของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตามมติสภา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 3/2543  เมื่อวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2543 สภามหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา บุญทอง ประธานโครง การจัดตั้งคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เป็นรักษาราชการคณบดี  คณะพยาบาลศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2543

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง  จากมหาวิทยาลัยมหิดล อนุญาตให้      รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนา  บุญทอง  ซึ่งเป็นข้าราชการของมหาวิทยาลัยมหิดลให้ใช้เวลาราชการบางส่วน ในการดำเนินงานและบริหารจัดการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2538  จนถึงตุลาคม พ.ศ. 2545  และเมื่อ รองศาสตราจารย์ ดร. ทัศนา บุญทอง  เกษียณอายุราชการแล้ว ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปฏิบัติงานตำแหน่งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์       ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม  พ.ศ.  2545  ตามคำสั่งสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ 002/2546  ลงวันที่ 7  มกราคม  พ.ศ.  2546

วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2546 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 80 คน

วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2548 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้เปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต (ต่อเนื่อง) ภาคสมทบ โดยจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์ – อาทิตย์ และเปิดรับนิสิตรุ่นแรก จำนวน 97 คน

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา (Philosophy)
ความรู้คู่คุณธรรม นำคุณภาพชีวิตสู่สังคม

วิสัยทัศน์ (Vision)
เป็นสถาบันชั้นนำในระดับอาเซียน มุ่งผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีปัญญาและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

พันธกิจ (Mission)
1.ผลิตบัณฑิตและบัณฑิตศึกษาที่มีปัญญา และความรอบรู้ด้านสุขภาพ
2.สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
3.บริการวิชาการทางด้านสุขภาพเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพและชุมชน
4.ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
5.บริหารจัดการองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11725
เว็บไซต์ : https://nurse.swu.ac.th
facebook : คณะพยาบาลศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : @nursingswu
Instagram : @smons.swu