การนำเสนอผลงานของนิสิตจะเริ่มอีกใน

วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา

Days
Hours
Minutes
Seconds
Days
Hours
Minutes
Seconds

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

.

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.