การนำเสนอผลงานของนิสิตจะเริ่มอีกใน

วิชาเอกการพัฒนาชุมชนเมือง

วิชาเอกการวิจัยสังคมวิทยา
เพื่อการพัฒนา

Days
Hours
Minutes
Seconds
Days
Hours
Minutes
Seconds

การถ่ายทอดสด วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

การนำเสนอของนิสิตวิชาเอก

การพัฒนาชุมชนเมือง ห้องที่ 1

การนำเสนอของนิสิตวิชาเอก

การพัฒนาชุมชนเมือง ห้องที่ 2

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

.

สาขาวิชาสังคมวิทยาเพื่อการพัฒนา ภาควิชาสังคมวิทยา

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

.