การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564

ประกาศ ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง การขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ประจำปี พ.ศ. 2564