แถลงการณ์ร่วม

  • องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • สภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล
  • สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปกร
  • องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • องค์การบริหาร องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

Categories: Uncategorized