ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่13)

ตามที่มีรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร โดยกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และมีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น

เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของนิสิต นักเรียน บุคลากรและเพื่อให้การดำเนินการงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 29 มาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2559 จึงเห็นสมควรให้ออกประกาศ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้บุคลากร นิสิต นักเรียน ที่พำนักอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรการการควบคุมและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ข้อ 2 ห้ามไม่ให้บุคลากร นิสิต นักเรียน เดินทางไปยังสถานที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยเด็ดขาด

ข้อ 3 ให้รองอธิการบดีที่กำกับดูแลหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี หรือหัวหน้าส่วนงานที่มีบุคลากรที่ทำนักอาศัยในจังหวัดสมุทรสาคร หรือสถานที่ที่มีความสียงตามประกาศของรัฐบาลพิจารณามอบหมายงานและกำหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่บ้าน (work from home) ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ตามภารกิจของส่วนงานและมหาวิทยาลัย

ข้อ 4 กรณีบุคลากร นิสิต นักเรียน ที่มีความเสี่ยงหรือมีอาการที่อยู่ในข่ายต้องสงสัยต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้แจ้งหัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแลทันที

ข้อ 5 การจัดการเรียนการสอน การสอบ ให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนงานโดยยึดหลักมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข้อ 6 ให้ทุกส่วนงานดำเนินการตามแนวทางการปฏิบัติในการเว้นระยะห่างทางกายภาพ (physical distancing) และมาตรการอื่นโดยยึดหลักการป้องกันโรคต่อไปโดยเคร่งครัด

ข้อ 7 หัวหน้าส่วนงานหรือรองอธิการบดีที่กำกับดูแล อาจกำหนดรายละเอียดหรือแนวทางปฏิบัติเพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับประกาศนี้ก็ได้

ข้อ 8 กรณีมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดทั้งนี้

ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 จนกว่าจะมีข้อแนะนำเปลี่ยนแปลงจากจังหวัดสมุทรสาครและกระทรวงสาธารณสุข หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2563

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ : คลิก


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *