คณะกรรมการองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2563

ปัณณทัต ธีรคุณวิศิษฎ์ (ติณณ์)
นายกองค์การนิสิต
ภควัฒน์ บุญวัย (นิว)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กลย์ธัช ขาวสำอาง (พีท)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายบริหารประสานมิตร
สหรัฐ ทิมพิทักษ์ (บาส)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษประสานมิตร
ยุทธยา บรรเทา (พิปาว)
เหรัญญิก
สุภัสสรา กาละวงค์ (เอแคร์)
ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง (ทราย)
ฝ่ายพัสดุ
ภัคธร จารุทิพยคันธะ (ฟร้องซ์)
ฝ่ายสถานที่
ประภากร วงศ์ใหญ่ (กร)
ฝ่ายเทคนิคการแสดง
ธนกฤต อินต๊ะเม้า (ภูมิ)
ฝ่ายกิจกรรม
พีรวิชญ์  ศรีทะโร  (โฟร์)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายบริหารองครักษ์
สุพัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล (โจว)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษองครักษ์
ภูบดี สร้อยกลิ่น (ก้อนหิน)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นาทดนัย เพชรดีทน (เบสท์)
ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย
มนัสวี โชติสุนันท์ (เตอร์)
ฝ่ายกีฬา
อิทธิพัทธ์  ปิ่นเกตุ (เอก)
ฝ่ายประสานงานองค์กร
ณัฐพล อู่อ้น (บอสตัน)
ฝ่ายออกแบบศิลป์
จุฑามาส งอกงาม (เอมม่า)
ฝ่ายทะเบียน
สุภัสสรา ตรีอุดม (น้ำฝน)
เลขานุการ