องค์การนิสิต-นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา

องค์การนิสิต-นักศึกษา 5 มหาวิทยาลัย ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา ร่วมลงนามและส่งจดหมายเปิดผนึกถึงประธานรัฐสภา เรื่อง
“ขอให้สภาผู้แทนราษฏรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรปกป้องสิทธิและคุ้มครองประชาชนจากการกระทำความรุนแรงเกินกว่าเหตุของเจ้าหน้าที่รัฐ”

แถลงการณ์ : สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง ปรากฏการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน

แถลงการณ์ : สภานิสิตและองค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง ปรากฏการณ์การชุมนุมทางการเมืองตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม จนถึงปัจจุบัน

แถลงการณ์ร่วม องค์กรนิสิต – นักศึกษา 8 สถาบัน
เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563

แถลงการณ์ร่วม องค์กรนิสิต- นักศึกษา 8 สถาบัน : เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในการเข้าสลายการชุมนุมในวันที่ 16 ตุลาคม 2563