ประวัติความเป็นมา

คณะศึกษาศาสตร์ ถือกำเนิดจากวิทยาลัยวิชาการศึกษามีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า 68 ปี โดยเริ่มต้นจากโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงซึ่งกระทรวงศึกษาธิการตั้งขึ้น ณ ถนนประสานมิตร (ซอยสุขุมวิท 23 ปัจจุบัน) เมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 มีหลวงสวัสดิสารศาสตรพุทธิ (สวัสดิ์ สุมิตร) เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดรับนักเรียนที่จบ ม.6 เข้าศึกษาตามหลักสูตร 3 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ป. (ประกาศนียบัตรครูประถม) และหากเรียนต่ออีก 2 ปี เมื่อสำเร็จแล้วจะได้รับวุฒิ ป.ม. (ประกาศนียบัตรครูมัธยม) ซึ่งเป็นคุณวุฒิสูงสุดสำหรับการประกอบวิชาชีพครูในขณะนั้น จึงทำให้ผู้รับการศึกษาที่ต้องการความก้าวหน้าในชีวิตต้องขวนขวายไปเรียนวิชาอื่นเพื่อให้ได้ปริญญาบัตร ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งวิทยาลัยวิชาการศึกษาขึ้นเพื่อให้เปิดสอนถึงระดับปริญญาโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงจึงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2496 และได้ตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยวิชาการศึกษาประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2497 โดยมีศาสตราจารย์หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล เป็นอธิการวิทยาลัยเป็นคนแรก และศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี เป็นหัวหน้าคณะวิชาการศึกษาถือเป็นจุดก่อกำเนิดคณะวิชาการศึกษาและต่อมา คือ คณะศึกษาศาสตร์ในปัจจุบัน วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนิสิตเพื่อผลิตบัณฑิตที่จะไปเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้บริการจัดการฝึกอบรมวิทยาการ การเรียนการสอนสาขาต่าง ๆ ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาในขณะนั้น ในปัจจุบันได้เป็นผู้บริหาร นักวิชาการ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาของประเทศเป็นจำนวนมาก ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาลัยวิชาการศึกษามีมาโดยมิได้หยุดยั้งสมดังปรัชญาที่ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ได้ตั้งไว้ว่า การศึกษา คือ ความเจริญงอกงาม ซึ่งตรงกับพุทธภาษิตว่า สิกขา วิรุฬหิ สมปตตา และตรงกับภาษาอังกฤษว่า Education is Growth วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัย โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่า มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มะ – หา – วิด – ทะ – ยา – ไล – สี –นะ – คะ – ริน – วิ – โรด) ใช้อักษรย่อว่า มศว โดยมีศาสตราจารย์ ดร.สุดใจ เหล่าสุนทร (อธิการวิทยาลัยวิชาการศึกษาคนสุดท้าย) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีเป็นคนแรกเช่นเดียวกัน คณะศึกษาศาสตร์ ถือเป็นค ณะแรกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒที่ปวงศิษย์แห่งวิทยาลัยวิชาการศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องต่างภาคภูมิใจ และตระหนักในใจว่า วิทยาลัยวิชาการศึกษาเป็นต้นกำเนิดของคณะศึกษาศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒซึ่งถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกที่ยกระดับการศึกษาของครูจนถึงระดับปริญญาเอก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์

ศึกษาศาสตร์ เป็นองค์กรชั้นนำแห่งการผลิตครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพและคุณธรรม

พันธกิจ
1. ผลิตบัณฑิตครูและบุคลากรทางการศึกษา
2. ส่งเสริม โรงเรียนสาธิตให้เป็นต้นแบบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
3. พัฒนาวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา และกระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดปัญญาบนฐานการวิจัย
4. บริการวิชาการทางการศึกษาที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู บุคลากรทางการศึกษา ชุมชน และสังคม
5. ส่งเสริมและสนับสนุนการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้เป็นวิถีของวัฒนธรรมองค์กรและการเรียนการสอน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล
ยุทธศาสตร์
1. การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเป็นเลิศ
2. การสร้างองค์ความรู้และพัฒนานวัตกรรมการศึกษาสู่สากล
3. เป็นผู้นำด้านศาสตร์การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคม
4. การสืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยบนฐานทางการศึกษา
5. การบริหารจัดการที่มีคุณภาพและธรรมาภิบาล

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 11125
เว็บไซต์ : http://edu.swu.ac.th
facebook : ข่าวคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
: สโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์ มศว
Instagram : @smoeduswu.official


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *