คณะมนุษยศาสตร์เป็นองค์กรการศึกษาที่พัฒนามาจากส่วนงานหนึ่งของโรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2492 ต่อมาในปี พ.ศ. 2497 โรงเรียนฝึกหัดครูชั้นสูงได้รับการสถาปนาเป็นวิทยาลัยวิชาการศึกษา ซึ่งมีการจัดระบบการศึกษาแบบวิทยาเขต โดยมีวิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร เป็นศูนย์กลางการบริหาร วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร ประกอบด้วยคณะวิชาต่างๆ 4 คณะ ได้แก่ 1) คณะวิชาการศึกษา 2) คณะวิชาวิจัยการศึกษา 3) คณะวิชาวิทยาศาสตร์ และ 4) คณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ โดยมีหัวหน้าคณะวิชารับผิดชอบงานบริหารและงานวิชาการ ต่อมาวิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในวันที่29 มิถุนายน พ.ศ. 2517 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการจัดตั้งให้เป็นคณะ จึงได้มีการแยกคณะวิชามนุษยธรรมศึกษาและสังคมศาสตร์ออกเป็น 2 คณะ คือ คณะมนุษยศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์คณะวิชาการศึกษาเปลี่ยนเป็นคณะศึกษาศาสตร์  ส่วนคณะวิชาวิทยาศาสตร์เปลี่ยนเป็นคณะวิทยาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์จัดตั้งตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2518 ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์แบ่งโครงสร้างหน่วยงานภายในออกเป็น 4 หน่วยงาน ดังนี้ 1) สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ทำหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานพื้นฐาน/ธุรการ ของคณะในทุกๆพันธกิจ 2) ศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับปริญญาตรี 3) ศูนย์การศึกษานานาชาติ ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรนานาชาติ 4) ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ทำหน้าที่กำกับการดำเนินงานของหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์เป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตสาขามนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านภาษา โดยมีสัดส่วนของนิสิตที่เรียนในหลักสูตรสาขาภาษาไทยและสาขาภาษาต่างประเทศ ในแต่ละปีคิดเป็นประมาณร้อยละ 70 จากจำนวนหลักสูตรทั้งหมด 20 หลักสูตร  มีจำนวนนิสิตทั้งหมด 2,749 คน ซึ่งนับเป็นคณะที่มีจำนวนนิสิตมากที่สุดของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประกอบด้วยบุคลากรสายวิชาการ ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ

ภายหลังการเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ คณะฯ มีพัฒนาการหลากหลายด้าน ได้แก่ การปรับโครงสร้างองค์กรครั้งใหญ่ การเพิ่มจำนวนหลักสูตรและประเภทของหลักสูตรมุ่งสู่ความเป็นนานาชาติ การบริหารจัดการงบประมาณเงินรายได้และเงินสะสมของคณะฯ ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งได้นำมาจัดสรรพัฒนาอาคารเรียนใหม่ของคณะมนุษยศาสตร์ สูง 17 ชั้น (อาคาร 38) เพื่อสนับสนุนภารกิจหลัก ซึ่งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์ของคณะฯ และมีการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ 3 หลักสูตร  เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้คณะฯ ยังเป็นผู้บุกเบิกการจัดสรรงบประมาณเงินรายได้เพื่อให้ทุนนิสิตไปอบรมด้านภาษาอังกฤษในต่างประเทศ และเพิ่มจำนวนทุนให้นิสิตไปศึกษาภาษาต่างประเทศอื่นๆ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถด้านภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศของนิสิต

ปรัชญาและปณิธาน

ปรัชญา เข้าถึงภาษาไทย เข้าใจภาษาตะวันออก บอกภูมิปัญญา รู้คุณค่าวัฒนธรรมไทย

ปณิธาน ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออกมุ่งมั่นที่จะสรรค์สร้างบัณฑิต ให้มีความรู้ความสามารถทางภาษา เข้าถึงสุนทรียรส ใฝ่ใจในจิตคดี กอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรม

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 16292
เว็บไซต์ http://hu.swu.ac.th
facebook : คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : @swusmohm
Instagram : @swusmohm

Categories: คณะ

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *