คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ.2497 โดยมีฐานะเป็นคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ วิทยาลัยวิชาการศึกษา ประสานมิตร สังกัดกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ประกอบด้วย 5 แผนกวิชา คือ คณิตศาสตร์ คหกรรมศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ แต่ละแผนกวิชาทำหน้าที่สอนวิชาเอก วิชาโท วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน ให้แก่นิสิตหลักสูตรการศึกษาบัณฑิตในคณะวิชาต่างๆ รวมถึงหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงและหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 ได้เปิดแผนกวิชาใหม่คือ แผนกวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป โดยคณะวิชาในขณะนั้นมีผู้บริหารสูงสุดเรียกว่า หัวหน้าคณะวิชา และผู้บริหารสูงสุดของคณะวิชาในวิทยาเขตทั้ง 7 แห่ง (วิทยาลัยวิชาการศึกษาปทุมวัน บางแสน พิษณุโลก มหาสารคาม สงขลา บางเขน และพลศึกษา) เรียกว่า รองหัวหน้าคณะวิชา
         สำหรับหัวหน้าคณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์คนแรก คือ ศาสตราจารย์ ดร.พิทักษ์ รักษพลเดช และคนที่สอง คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ ในวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2517 วิทยาลัยวิชาการศึกษาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2517 ว่า ศรีนครินทรวิโรฒ ซึ่งหมายความว่า มหาวิทยาลัยที่เจริญเป็นศรีสง่าแก่มหานคร คณะวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์” มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลิตบัณฑิตในสาขาขาดแคลนทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ตลอดจนครูวิทยาศาสตร์และครูคณิตศาสตร์เพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและรับใช้สังคม
         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2541 คณบดีเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดในคณะ โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ผู้ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคือ
         1. รองศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ พงษ์ทองเจริญ พ.ศ. 2518 – 2526
         2. รองศาสตราจารย์ ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ พ.ศ. 2526 – 2530
         3. ศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ ยกส้าน พ.ศ. 2530 – 2532
         4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดาภรณ์ วีรสาร พ.ศ. 2532 – 2536
         5. รองศาสตราจารย์ ดร.บุญเอิญ มิลินทสูต พ.ศ. 2536 – 2538
         6. รองศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ ทองอยู่ พ.ศ. 2538 – 2540
         7. รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น พ.ศ. 2540 – 2544
         8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยุวดี นาคะผดุงรัตน์ พ.ศ. 2544 – 2548
         9. ศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร มากตุ่น พ.ศ. 2548 – 2557
         10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรินุช เทียนรุ่งโรจน์ พ.ศ. 2557 – 2561
         11. รองศาสตราจารย์ ดร.ปรินทร์ ชัยวิสุทธางกูร พ.ศ. 2561 – ปัจจุบัน

         ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.2541 คณบดีเป็นตำแหน่ง ผู้บริหารสูงสุด ในคณะ โดยดำรงตำแหน่งวาระละ 4 ปี และอยู่ในตำแหน่งติดต่อกันได้ไม่เกิน 2 วาระ  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีสภาพทางกายภาพของหน่วยงานโดยตั้งอยู่ เลขที่ 114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 ซึ่งมีการใช้พื้นที่รวมทั้งสิ้น 48,175.95 ตารางเมตร โดยแยกออกเป็น 3 อาคาร ดังนี้  
            อาคาร 10 มีพื้นที่ 6,133.25 ตารางเมตร    
            อาคาร 15 มีพื้นที่ 5,042.70 ตารางเมตร    
            อาคาร 19 มีพื้นที่ 37,000.00 ตารางเมตร

ปรัชญา ปณิธาน

ปรัชญา (Philosophy)

การศึกษา  คือ  ความเจริญงอกงาม

ปณิธาน (Pledge)

มุ่งมั่นงานสอนและงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรมและจริยธรรมใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิตและมีจิตสาธารณะ

วิสัยทัศน์ (Vision)

“ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างสรรค์งานวิจัยในระดับสากล สู่นวัตกรรมรับใช้สังคม”

ค่านิยม (Core Values)

S    Sharing (การแบ่งปัน ร่วมมือร่วมใจระหว่างบุคลากร รวมทั้งให้ความร่วมมือกับองค์กร)            
C    Caring (การดูแล ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นิสิตและระหว่างบุคลากรด้วยกัน)    
I     Integrating (การบูรณาการการเรียนการการสอน งานวิจัย และบริการวิชาการ / การบูรณาการข้ามศาสตร์)  

พันธกิจ (Mission)

1.    ผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
2.    พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่สากล
3.    บูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน
4.    บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมมาภิบาล
5.    ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)

ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างความเป็นผู้นำทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันไปสู่ระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างงานวิจัยที่เข้มแข็ง มีบูรณาการ สร้างนวัตกรรม มีศักยภาพในการต่อยอดเชิงพาณิชย์เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างงานบริการวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและวิทยาศาสตรศึกษา ที่เป็นเลิศ
ยุทธศาสตร์ที่ 4  บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศ

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 02-649-5000 ต่อ 18420
เว็บไซต์ https://science.swu.ac.th
facebook : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : –
Instagram : @swusciencesmo

Categories: คณะ

0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *