คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นสถาบันการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์ของรัฐลำดับที่ 9 และเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับการอนุมัติให้ดำเนินการจากคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 และทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในการประชุมครั้งที่ 1/2538 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2538 จากการประกาศของทบวงมหาวิทยาลัย เรื่องการแบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ. 2539 (จัดตั้งคณะเภสัชศาสตร์) ลงวันที่ 31 มกราคม 2539 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 8ง ลงวันที่ 25 มกราคม 2539 ซึ่งถือได้ว่าเป็นกำเนิดของคณะเภสัชศาสตร์

ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์

ปรัชญา (Philosophy)
คุณค่าของยาอยู่ที่การพัฒนาความรู้คู่เภสัชกร

ปณิธาน (Pledge)
คณะเภสัชศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพทั้งทางด้านวิชาการและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ สร้างนวัตกรรมการวิจัย และการบริการวิชาการ เพื่อสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ด้านเภสัชศาสตร์อย่างต่อเนื่อง อันนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

วิสัยทัศน์ (Vision) 
คณะเภสัชศาสตร์เป็นต้นแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)
พัฒนาองค์ความรู้ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ และการบริบาลทางเภสัชกรรม เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสุขภาพด้านยาให้แก่ชุมชนและประเทศไทย โดยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์ : 037 395094-5 ต่อ 21522-21523
เว็บไซต์ http://pharmacy.swu.ac.th
facebook : คณะเภสัชศาสตร์ มศว
สโมสรนิสิต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Twitter : –
Instagram : –


0 Comments

ใส่ความเห็น

Avatar placeholder

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *