ประธานสโมสรนิสิต

ปณิธิ พูลคล้าย
ประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
สุวิจักขณ์ กวินเฟื่องฟูกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
วรันธร ม่วงทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
วรกันต์ ดาวแจ้ง
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุภวิชญ์ พานิชนันทนกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
อนนุธัช พัฒนภักดี
ประธานสโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด
พรภรณ์ เจริญไทย
ประธานสโมสรนสิตวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน
ณุทยา ชมภูนุช
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิชิตพล พลสว่าง
ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สุพรรณษา ภู่ประสงค์
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ศุภกฤต รุ่งเรือง
ประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา
วัชรวิทย์ โพธิ์มูล
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
กรภัทร เถาทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
วิสิษฐ์ จัทรภาพ
ประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
สุปราณี จอกทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ธีรวุฒิ สุขช่วย
ประธานสโมสรนิสตคณะพยาบาลศาสตร์
ณัฐวดี หอมรสสุคนธ์
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
กิตติ์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์
ประธานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ศศิกมล เจริญมี
ประธานสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ณัฏฐชัย นิฏฐาณัฐกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม

ผู้แทนชมรม

นัธทวัฒน์ โสตถิพันธ์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
อานุภาพ ลาภเจือจันทร์
ผู้แทนชมรมฝ่ายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
ลลิตา วรานนท์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
สิริญาภรณ์ วิชัยชนารักษ์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา