คณะกรรมการองค์การนิสิต ปีการศึกษา 2563

ปัณณทัต ธีรคุณวิศิษฎ์ (ติณณ์)
นายกองค์การนิสิต
ภควัฒน์ บุญวัย (นิว)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายวางแผนและพัฒนา
กลย์ธัช ขาวสำอาง (พีท)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายบริหารประสานมิตร
สหรัฐ ทิมพิทักษ์ (บาส)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษประสานมิตร
ยุทธยา บรรเทา (พิปาว)
เหรัญญิก
สุภัสสรา กาละวงค์ (เอแคร์)
ฝ่ายสวัสดิการและปฏิคม
ศิริวรรณ ปรางค์ทอง (ทราย)
ฝ่ายพัสดุ
ภัคธร จารุทิพยคันธะ (ฟร้องซ์)
ฝ่ายสถานที่
ประภากร วงศ์ใหญ่ (กร)
ฝ่ายเทคนิคการแสดง
ธนกฤต อินต๊ะเม้า (ภูมิ)
ฝ่ายกิจกรรม
พีรวิชญ์  ศรีทะโร  (โฟร์)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายบริหารองครักษ์
สุพัฒน์ เจนสุขสถิตไพศาล (โจว)
รองนายกองค์การนิสิตฝ่ายกิจการพิเศษองครักษ์
ภูบดี สร้อยกลิ่น (ก้อนหิน)
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
นาทดนัย เพชรดีทน (เบสท์)
ฝ่ายยานพาหนะและความปลอดภัย
มนัสวี โชติสุนันท์ (เตอร์)
ฝ่ายกีฬา
อิทธิพัทธ์  ปิ่นเกตุ (เอก)
ฝ่ายประสานงานองค์กร
ณัฐพล อู่อ้น (บอสตัน)
ฝ่ายออกแบบศิลป์
จุฑามาส งอกงาม (เอมม่า)
ฝ่ายทะเบียน

ประธานสโมสรนิสิต

ปณิธิ พูลคล้าย
ประธานสโมสรนิสิตคณะศึกษาศาสตร์
สุวิจักขณ์ กวินเฟื่องฟูกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะมนุษยศาสตร์
วรันธร ม่วงทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะสังคมศาสตร์
วรกันต์ ดาวแจ้ง
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์
ศุภวิชญ์ พานิชนันทนกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์
อนนุธัช พัฒนภักดี
ประธานสโมสรนิสิตคณะกายภาพบำบัด
พรภรณ์ เจริญไทย
ประธานสโมสรนสิตวิทยาลัยนานาชาติ
เพื่อศึกษาความยั่งยืน
ณุทยา ชมภูนุช
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
วิชิตพล พลสว่าง
ประธานสโมสรนิสิตคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
สุพรรณษา ภู่ประสงค์
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ศุภกฤต รุ่งเรือง
ประธานสโมสรนิสิตคณะพลศึกษา
วัชรวิทย์ โพธิ์มูล
ประธานสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์
กรภัทร เถาทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์
วิสิษฐ์ จัทรภาพ
ประธานสโมสรนิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์
สุปราณี จอกทอง
ประธานสโมสรนิสิตคณะเภสัชศาสตร์
ธีรวุฒิ สุขช่วย
ประธานสโมสรนิสตคณะพยาบาลศาสตร์
ณัฐวดี หอมรสสุคนธ์
ประธานสโมสรนิสิตวิทยาลัยนวัตกรรม
สื่อสารสังคม
กิตติ์ปกรณ์ สอแจ่มจิตต์
ประธานสโมสรนิสิตคณะเศรษฐศาสตร์
ศศิกมล เจริญมี
ประธานสโมสรนิสิตคณะวัฒนธรรม
สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ณัฏฐชัย นิฏฐาณัฐกุล
ประธานสโมสรนิสิตคณะบริหารธุรกิจ
เพื่อสังคม

ผู้แทนชมรม

นัธทวัฒน์ โสตถิพันธ์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมวิชาการ
อานุภาพ ลาภเจือจันทร์
ผู้แทนชมรมฝ่ายบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์และกิจกรรมเพื่อสังคม
ลลิตา วรานนท์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมและศิลปวัฒนธรรม
สิริญาภรณ์ วิชัยชนารักษ์
ผู้แทนชมรมฝ่ายส่งเสริมบุคลิกภาพและกีฬา

สุภัสสรา ตรีอุดม (น้ำฝน)
เลขานุการ